We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Babel, JSX, và các bước xây dựng

Tôi có cần phải sử dụng JSX với React không?

Không! Hãy xem thử “React không dùng JSX” để hiểu thêm.

Tôi có cần phải sử dụng ES6 (+) với React?

Không! Hãy xem thử “React không dùng ES6” để hiểu thêm.

Làm như nào để tôi viết comment trong JSX ?

<div>
  {/* Comment ở đây */}
  Hello, {name}!
</div>
<div>
  {/* Nó cũng hoạt động 
  cho nhiều dòng comments. */}
  Hello, {name}! 
</div>
Trang này có hữu ích không?Sửa trang này