We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

React Không Dùng ES6

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Thông thường, bạn sẽ định nghĩa một React component như là một JavaScript class:

class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Nếu bạn chưa sử dụng ES6, bạn có thể sử dụng create-react-class module để thay thế:

var createReactClass = require('create-react-class');
var Greeting = createReactClass({
 render: function() {
  return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>;
 }
});

API của các ES6 class tương tự như createReactClass() với một vài trường hợp ngoại lệ.

Khai báo Props mặc định

Với các function và các ES6 class, defaultProps được định nghĩa như là một property trên chính component:

class Greeting extends React.Component {
 // ...
}

Greeting.defaultProps = {
 name: 'Mary'
};

Với createReactClass(), bạn cần xác định getDefaultProps() như là một function trên đối tượng được truyền:

var Greeting = createReactClass({
 getDefaultProps: function() {
  return {
   name: 'Mary'
  };
 },

 // ...

});

Cài đặt State ban đầu

Trong các ES6 class, bạn cần định nghĩa state ban đầu bằng cách gán this.state bên trong constructor:

class Counter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {count: props.initialCount};
 }
 // ...
}

Với createReactClass(), bạn phải cung cấp một getInitialState method trả về state ban đầu::

var Counter = createReactClass({
 getInitialState: function() {
  return {count: this.props.initialCount};
 },
 // ...
});

Autobinding

Trong các React component được khai báo như là các ES6 class, các method tuân theo ngữ nghĩa giống như các ES6 class thông thường. Điều này có nghĩa là chúng không tự động bind this đến instance. Bạn sẽ phải sử dụng rõ ràng .bind(this) bên trong constructor:

class SayHello extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {message: 'Hello!'};
  // This line is important!
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }

 handleClick() {
  alert(this.state.message);
 }

 render() {
  // Because `this.handleClick` is bound, we can use it as an event handler.
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Say hello
   </button>
  );
 }
}

Với createReactClass(), điều này là không cần thiết vì nó sẽ bind tất cả các method:

var SayHello = createReactClass({
 getInitialState: function() {
  return {message: 'Hello!'};
 },

 handleClick: function() {
  alert(this.state.message);
 },

 render: function() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Say hello
   </button>
  );
 }
});

Điều này có nghĩa là viết các ES6 class đi kèm với một chút code soạn sẵn cho các trình xử lý event, nhưng mặt trái của nó là performance tốt hơn một chút trong các ứng dụng lớn.

Nếu code soạn sẵn quá không hấp dẫn đối với bạn, bạn có thể bật experimental Class Properties syntax proposal với Babel:

class SayHello extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {message: 'Hello!'};
 }
 
 // Using an arrow here binds the method:
 handleClick = () => {
  alert(this.state.message);
 };

 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Say hello
   </button>
  );
 }
}

Xin lưu ý rằng cú pháp ở trên là experimental và cú pháp có thể thay đổi, hoặc đề xuất có thể không biến nó thành ngôn ngữ.

Nếu bạn muốn an toàn hơn, bạn có thể có một số lựa chọn bên dưới:

 • Bind methods bên trong constructor.
 • Sử dụng arrow functions, e.g. onClick={(e) => this.handleClick(e)}.
 • Tiếp tục sử dụng createReactClass.

Mixins

Ghi chú:

ES6 ra mắt mà không có bất kỳ hỗ trợ mixin nào. Do đó, sẽ không có hỗ trợ cho các mixin khi bạn sử dụng React với các ES6 class.

Chúng tôi cũng tìm thấy nhiều vấn đề trong các codebase sử dụng các mixin và không khuyên bạn sử dụng chúng trong code mới.

Phần này chỉ để tham khảo.

Đôi khi các component rất khác nhau có thể chia sẻ một số chức năng chung. Đây đôi khi được gọi là cross-cutting concerns. createReactClass cho phép bạn sử dụng hệ thống mixins kế thừa cho việc đó.

Một trường hợp sử dụng phổ biến là một component muốn tự cập nhật trong một khoảng thời gian (time interval). Thật dễ dàng để sử dụng setInterval(), nhưng điều quan trọng là phải hủy interval của bạn khi bạn không cần nó nữa để tiết kiệm bộ nhớ. React cung cấp các lifecycle methods cho bạn biết khi nào một component sắp được tạo hoặc bị phá hủy. Hãy tạo một mixin đơn giản sử dụng các method này để cung cấp một setInterval() function dễ dàng sẽ tự động được dọn dẹp khi component của bạn bị phá hủy.

var SetIntervalMixin = {
 componentWillMount: function() {
  this.intervals = [];
 },
 setInterval: function() {
  this.intervals.push(setInterval.apply(null, arguments));
 },
 componentWillUnmount: function() {
  this.intervals.forEach(clearInterval);
 }
};

var createReactClass = require('create-react-class');

var TickTock = createReactClass({
 mixins: [SetIntervalMixin], // Use the mixin
 getInitialState: function() {
  return {seconds: 0};
 },
 componentDidMount: function() {
  this.setInterval(this.tick, 1000); // Call a method on the mixin
 },
 tick: function() {
  this.setState({seconds: this.state.seconds + 1});
 },
 render: function() {
  return (
   <p>
    React has been running for {this.state.seconds} seconds.
   </p>
  );
 }
});

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('example'));
root.render(<TickTock />);

Nếu một component đang sử dụng nhiều mixin và một số mixin xác định cùng một lifecycle method (tức là một số mixin muốn thực hiện một số dọn dẹp khi component bị phá hủy), tất cả các lifecycle method được đảm bảo sẽ được gọi. Các method được xác định trên các mixin chạy theo thứ tự các mixin được liệt kê, theo sau là một lệnh gọi method trên component.

Trang này có hữu ích không?Sửa trang này