We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Test Utilities

Importing

import ReactTestUtils from 'react-dom/test-utils'; // ES6
var ReactTestUtils = require('react-dom/test-utils'); // ES5 với npm

Tổng quan

ReactTestUtils giúp cho việc test các component trong React dễ dàng hơn trong một test framework mà bạn muốn. Ở Facebook chúng tôi dùng Jest để test JavaScript một cách dễ dàng. Giờ bạn có thể tìm hiểu cách bắt đầu với Jest thông qua website này React Tutorial.

Lưu ý:

Chúng tôi khuyên dùng React Testing Library được thiết kế để hỗ trợ viết test mà dùng các component của bạn như là những người dùng cuối cùng(có thể hiểu như là người dùng thực tế).

Đối với phiên bản React <= 16, thư viện Enzyme giúp bạn dễ dàng assert(là một xác nhận - assert - là một vị từ được kết nối với một điểm trong chương trình, luôn được đánh giá là true tại thời điểm đó trong quá trình thực thi mã), sử dụng và kiểm tra output của các React Component.

Chức vụ

act()

Để chuẩn bị một component cho các assertion(assertion chính là những method dùng để kiểm tra kết quả của đơn vị cần test có đúng với mong đợi không), render component đó và thực hiện cập nhật bên trong hàm act(). Điều này giúp cho test của bạn chạy gần giống như với cách React chạy trên browser thực tế.

Lưu ý

Nếu bạn dùng react-test-renderer, nó cũng cung cấp một act chạy tương tự.

Ví dụ, chúng ta có một Counter component:

class Counter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {count: 0};
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }
 componentDidMount() {
  document.title = `Bạn click ${this.state.count} lần`;
 }
 componentDidUpdate() {
  document.title = `Bạn click ${this.state.count} lần`;
 }
 handleClick() {
  this.setState(state => ({
   count: state.count + 1,
  }));
 }
 render() {
  return (
   <div>
    <p>Bạn đã click {this.state.count} lần</p>
    <button onClick={this.handleClick}>
     Click vào đây
    </button>
   </div>
  );
 }
}

Đây là cách mà chúng ta test nó:

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { act } from 'react-dom/test-utils';import Counter from './Counter';

let container;

beforeEach(() => {
 container = document.createElement('div');
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 document.body.removeChild(container);
 container = null;
});

it('có thể render và cập nhật một counter', () => {
 // Test first render and componentDidMount
 act(() => {  ReactDOM.createRoot(container).render(<Counter />); }); const button = container.querySelector('button');
 const label = container.querySelector('p');
 expect(label.textContent).toBe('Bạn click 0 lần');
 expect(document.title).toBe('Bạn click 0 lần');

 // Test second render and componentDidUpdate
 act(() => {  button.dispatchEvent(new MouseEvent('click', {bubbles: true})); }); expect(label.textContent).toBe('Bạn click 1 lần');
 expect(document.title).toBe('Bạn click 1 lần');
});
 • Nhớ rằng việc điều phối các sự kiện DOM chỉ hoạt động khi vùng chứa DOM được thêm vào document. Bạn có thể dùng thư viện như React Testing Library để dùng code đã có sẵn (boilerplate code).
 • Document này recipes cho biết thông tin chi tiết cách act() hoạt động, gồm cả ví dụ lẫn cách sử dụng.

mockComponent()

mockComponent(
 componentClass,
 [mockTagName]
)

Sơ qua một mocked module component, có một phương pháp để kết hợp nó với các method hữu ích mà cho phép nó được sử dụng như một component giả lập trong React. Thay vì render nó ra như bình thường, component chỉ ngắn gọn như một thẻ <div> (hoặc là một thẻ khác nếu mockTagName được đặt) chứa bất kỳ children nào trong nó.

Lưu ý:

mockComponent() là một API kế thừa. Chúng tôi khuyên nên dùng jest.mock() thay cho nó.


isElement()

isElement(element)

Trả về true nếu element thuộc bất kỳ element trong React.


isElementOfType()

isElementOfType(
 element,
 componentClass
)

Trả về true nếu element là một element trong React mà có kiểu thuộc componentClass trong React.


isDOMComponent()

isDOMComponent(instance)

Trả về true nếu instance là một component trong DOM (ví dụ như là <div> hoặc <span>).


isCompositeComponent()

isCompositeComponent(instance)

Trả về true nếu instance là một component do người dùng tự định nghĩa, như là class component hoặc function component.


isCompositeComponentWithType()

isCompositeComponentWithType(
 instance,
 componentClass
)

Trả về true nếu instance là một component mà có kiểu thuộc componentClass trong React.


findAllInRenderedTree()

findAllInRenderedTree(
 tree,
 test
)

Duyệt tất cả các component trong tree và gom lại tất cả các component mà test(component) trả về true. Điều này tuy không có ích lắm, nhưng được sử dụng làm nền tảng cho các test-util khác.


scryRenderedDOMComponentsWithClass()

scryRenderedDOMComponentsWithClass(
 tree,
 className
)

Tìm tất cả các element trong DOM thuộc các component trong tree đã render mà component DOM có tên của class giống với className.


findRenderedDOMComponentWithClass()

findRenderedDOMComponentWithClass(
 tree,
 className
)

Giống với scryRenderedDOMComponentsWithClass() nhưng sẽ chỉ có một và trả về một kết quả duy nhất, hoặc throw ra exception nếu có bất kỳ các kết quả trùng nhau.


scryRenderedDOMComponentsWithTag()

scryRenderedDOMComponentsWithTag(
 tree,
 tagName
)

Tìm tất cả các element trong DOM thuộc các component trong tree đã render mà component DOM có tên của thẻ giống với tagName.


findRenderedDOMComponentWithTag()

findRenderedDOMComponentWithTag(
 tree,
 tagName
)

Giống scryRenderedDOMComponentsWithTag() nhưng sẽ chỉ có một và trả về một kết quả duy nhất, hoặc throw ra exception nếu có bất kỳ các kết quả trùng nhau.


scryRenderedComponentsWithType()

scryRenderedComponentsWithType(
 tree,
 componentClass
)

Tìm tất cả các instance của các component có kiểu giống với componentClass.


findRenderedComponentWithType()

findRenderedComponentWithType(
 tree,
 componentClass
)

Giống với scryRenderedComponentsWithType() nhưng sẽ chỉ có một và trả về một kết quả duy nhất, hoặc throw ra exception nếu có bất kỳ các kết quả trùng nhau.


renderIntoDocument()

renderIntoDocument(element)

Render một element của React vào một node riêng của DOM trong một document. Function này yêu cầu DOM. Nó tương tự với:

const domContainer = document.createElement('div');
ReactDOM.createRoot(domContainer).render(element);

Lưu ý:

Bạn cần có window, window.documentwindow.document.createElement có sẵn ở toàn cục trước khi bạn import React. Nếu không, React sẽ nghĩ rằng nó không thể truy cập DOM và các phương thức như setState không hoạt động.


Các tiện ích khác

Simulate

Simulate.{eventName}(
 element,
 [eventData]
)

Giả lập một sự kiện được gửi trên một node DOM với tùy chọn dữ liệu của sự kiện eventData.

Simulate có một method cho tất cả sự kiện mà React hỗ trợ.

Click vào một element

// <button ref={(node) => this.button = node}>...</button>
const node = this.button;
ReactTestUtils.Simulate.click(node);

Thay đổi giá trị của trường đầu vào rồi ENTER.

// <input ref={(node) => this.textInput = node} />
const node = this.textInput;
node.value = 'giraffe';
ReactTestUtils.Simulate.change(node);
ReactTestUtils.Simulate.keyDown(node, {key: "Enter", keyCode: 13, which: 13});

Lưu ý

React sẽ không tạo ra mà bạn phải cung cấp tất cả event property đang dùng trong component của bạn (v.d. keyCode, which, etc…).


Trang này có hữu ích không?Sửa trang này