We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Chuyển Tiếp Refs

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Chuyển tiếp Refs là một kỹ thuật để tự động chuyển một ref qua một component đến một trong các component con của nó. Điều này thường không cần thiết đối với hầu hết các components trong ứng dụng. Tuy nhiên, nó có thể hữu ích cho một số loại component, đặc biệt là trong các thư viện component có thể tái sử dụng. Các tình huống phổ biến nhất được mô tả dưới đây.

Chuyển tiếp refs tới các DOM components

Hãy xem xét component FancyButton hiển thị phần tử DOM của button gốc:

function FancyButton(props) {
 return (
  <button className="FancyButton">
   {props.children}
  </button>
 );
}

Các React components ẩn chi tiết triển khai của chúng, bao gồm cả đầu ra được hiển thị của chúng. Các components khác sử dụng FancyButton thường sẽ không cần lấy tham chiếu đến phần tử DOM của button bên trong. Điều này là tốt vì nó ngăn các components dựa vào cấu trúc DOM của nhau quá nhiều.

Mặc dù việc đóng gói như vậy là mong muốn đối với các components cấp ứng dụng như FeedStory hoặc Comment, nhưng nó có thể gây bất tiện cho các components “leaf” có thể tái sử dụng cao như FancyButton hoặc MyTextInput. Các components này có xu hướng được sử dụng trong toàn bộ ứng dụng theo cách tương tự như buttoninput DOM thông thường, và việc truy cập vào các DOM nodes của chúng có thể không thể tránh khỏi để quản lý tiêu điểm, lựa chọn hoặc hoạt ảnh.

Chuyển tiếp Ref là một tính năng chọn tham gia cho phép một số components nhận tham chiếu mà chúng nhận được và chuyển tiếp nó xuống (nói cách khác, “chuyển tiếp” nó) cho thành phần con.

Trong ví dụ dưới đây, FancyButton sử dụng React.forwardRef để lấy ref được chuyển đến nó, sau đó chuyển tiếp nó đến DOM button mà nó hiển thị:

const FancyButton = React.forwardRef((props, ref) => ( <button ref={ref} className="FancyButton">  {props.children}
 </button>
));

// You can now get a ref directly to the DOM button:
const ref = React.createRef();
<FancyButton ref={ref}>Click me!</FancyButton>;

Bằng cách này, các components sử dụng FancyButton có thể nhận được tham chiếu đến DOM button bên dưới và truy cập nó nếu cần - giống như nếu chúng sử dụng trực tiếp DOM button.

Dưới đây là giải thích từng bước về những gì xảy ra trong ví dụ trên:

 1. Chúng ta tạo một React ref bằng cách gọi React.createRef và gán nó cho một biếnref.
 2. Chúng ta chuyển ref xuống<FancyButton ref={ref}> bằng cách chỉ định nó như một thuộc tính JSX.
 3. React chuyển ref tới hàm (props, ref) => ... bên trong forwardRef như một đối số thứ hai.
 4. Chúng ta chuyển tiếp đối số ref này xuống <button ref={ref}> bằng cách chỉ định nó làm thuộc tính JSX.
 5. Khi ref được đính kèm, ref.current sẽ trỏ đến DOM node <button>.

Chú ý

Đối số ref thứ hai chỉ tồn tại khi bạn xác định một component với lệnh gọi React.forwardRef. Các function hoặc class component thông thường không nhận được đối số ref và ref cũng không có sẵn trong các props.

Chuyển tiếp Ref không giới hạn đối với các DOM components. Bạn cũng có thể chuyển tiếp các refs đến các class component cá thể.

Lưu ý cho người bảo trì thư viện component

Khi bạn bắt đầu sử dụng forwardRef trong thư viện component, bạn nên coi nó như một thay đổi đột phá và phát hành một phiên bản chính mới của thư viện của bạn. Điều này là do thư viện của bạn có thể có một hành vi khác nhau có thể quan sát được (chẳng hạn như những ref được gán cho, và những loại được xuất ra) và điều này có thể phá vỡ các ứng dụng và thư viện khác phụ thuộc vào hành vi cũ.

Việc áp dụng có điều kiện React.forwardRef khi nó tồn tại cũng không được khuyến khích vì những lý do tương tự: nó thay đổi cách thư viện của bạn hoạt động và có thể phá vỡ ứng dụng của người dùng khi họ tự nâng cấp React.

Chuyển tiếp refs trong higher-order components

Kỹ thuật này cũng có thể đặc biệt hữu ích với higher-order components (còn được gọi là HOCs). Hãy bắt đầu với một HOC mẫu logs ra các props vào console:

function logProps(WrappedComponent) { class LogProps extends React.Component {
  componentDidUpdate(prevProps) {
   console.log('old props:', prevProps);
   console.log('new props:', this.props);
  }

  render() {
   return <WrappedComponent {...this.props} />;  }
 }

 return LogProps;
}

HOC “logProps” chuyển tất cả các props đến component mà nó bao bọc, vì vậy kết quả hiển thị sẽ giống nhau. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng HOC này để log lại tất cả các props được chuyển đến component “fancy button”:

class FancyButton extends React.Component {
 focus() {
  // ...
 }

 // ...
}

// Rather than exporting FancyButton, we export LogProps.
// It will render a FancyButton though.
export default logProps(FancyButton);

Có một lưu ý cho ví dụ trên: refs sẽ không được chuyển qua. Đó là bởi vì ref không phải là một prop. Giống như key, nó được React xử lý theo cách khác. Nếu bạn thêm một ref vào HOC, ref này sẽ tham chiếu đến thành phần chứa ngoài cùng, không phải thành phần được bao bọc.

Điều này có nghĩa là các refs dành cho component FancyButton của chúng ta sẽ thực sự được gắn vào component LogProps:

import FancyButton from './FancyButton';

const ref = React.createRef();
// The FancyButton component we imported is the LogProps HOC.
// Even though the rendered output will be the same,
// Our ref will point to LogProps instead of the inner FancyButton component!
// This means we can't call e.g. ref.current.focus()
<FancyButton
 label="Click Me"
 handleClick={handleClick}
 ref={ref}/>;

May mắn thay, chúng ta có thể chuyển tiếp rõ ràng các refs đến thành phần FancyButton bên trong bằng cách sử dụng API React.forwardRef. React.forwardRef chấp nhận một hàm render nhận các tham số propsref và trả về một React node. Ví dụ:

function logProps(Component) {
 class LogProps extends React.Component {
  componentDidUpdate(prevProps) {
   console.log('old props:', prevProps);
   console.log('new props:', this.props);
  }

  render() {
   const {forwardedRef, ...rest} = this.props;
   // Assign the custom prop "forwardedRef" as a ref
   return <Component ref={forwardedRef} {...rest} />;  }
 }

 // Note the second param "ref" provided by React.forwardRef.
 // We can pass it along to LogProps as a regular prop, e.g. "forwardedRef"
 // And it can then be attached to the Component.
 return React.forwardRef((props, ref) => {  return <LogProps {...props} forwardedRef={ref} />; });}

Hiển thị tên tùy chỉnh trong DevTools

React.forwardRef chấp nhận một hàm render. React DevTools sử dụng chức năng này để xác định những gì sẽ hiển thị cho component chuyển tiếp ref.

Ví dụ, component sau sẽ xuất hiện dưới dạng ”ForwardRef” trong DevTools.

const WrappedComponent = React.forwardRef((props, ref) => {
 return <LogProps {...props} forwardedRef={ref} />;
});

Nếu bạn đặt tên cho hàm render, DevTools cũng sẽ bao gồm tên của nó (ví dụ: ”ForwardRef(myFunction)”):

const WrappedComponent = React.forwardRef(
 function myFunction(props, ref) {
  return <LogProps {...props} forwardedRef={ref} />;
 }
);

Bạn thậm chí có thể đặt thuộc tính displayName của hàm để bao gồm thành phần mà bạn đang gói:

function logProps(Component) {
 class LogProps extends React.Component {
  // ...
 }

 function forwardRef(props, ref) {
  return <LogProps {...props} forwardedRef={ref} />;
 }

 // Give this component a more helpful display name in DevTools.
 // e.g. "ForwardRef(logProps(MyComponent))"
 const name = Component.displayName || Component.name; forwardRef.displayName = `logProps(${name})`;
 return React.forwardRef(forwardRef);
}

Trang này có hữu ích không?Sửa trang này