We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Refs and the DOM

Refs là một cách giúp chúng ta truy cập đến những nút DOM hoặc những phần tử React được tạo ra trong phương thức render.

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Trong luồng dữ liệu của React, props là cách duy nhất để các component cha tương tác với component con. Để cập nhật component con, ta phải re-render nó với các props mới. Tuy nhiên, một số trường hợp buộc ta phải thay đổi thành phần con bên ngoài luồng dữ liệu điển hình của React. Component con được sửa đổi có thể là một instance của một React component, hoặc nó có thể là một DOM element. Với những trường hợp trên, ta có thể xử lý bằng Refs.

Khi nào sử dụng Refs

Một vài trường hợp hữu ích để sử dụng refs:

 • Quản lý focus, text selection, hoặc media playback.
 • Trigger animation của một element khác.
 • Tích hợp những thư viện DOM từ bên thứ ba.

Tránh sử dụng refs trong trường hợp chúng ta có thể khai báo.

Ví dụ, thay vì hiển thị phương thức open()close() trong Dialog component, thì chúng ta sẽ sử dụng isOpen như một prop để xử lý nó.

Không nên lạm dụng Refs

Chúng ta hay có xu hướng sử dụng Refs để xử lý mọi thử xảy ra trong ứng dụng của mình. Nếu rơi vào trường hợp này, thì lời khuyên là bạn nên dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về vị trí mà bạn nên đặt State trong hệ thống cập bậc component (Component Hierarchy) của bạn. Thông thường, để rõ ràng nhất, thì vị trí State sẽ được đặt ở cấp bậc cao nhất của Component Hierarchy. Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn và các ví dụ tại đây Lifting State Up.

Lưu ý

Những ví dụ bên dưới đã được cập nhật để sử dụng React.createRef() API được giới thiệu trong React 16.3. Nếu bạn sử dụng những phiên bản trước, React khuyên bạn nên sử dụng callback refs để thay thế.

Tạo Refs

Refs được khởi tạo bằng React.createRef() và được gắn vào các React element thông qua thuộc tính ref. Refs thường được gán cho một element nào đó, tại đó chúng ta có thể tham chiếu đến tất cả các thành phần bên trong nó.

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.myRef = React.createRef(); }
 render() {
  return <div ref={this.myRef} />; }
}

Truy cập Refs

Khi một element có chứa ref render, chúng ta có thể sử dụng một thuộc tính của ref là current để truy cập đến node hiện tại.

const node = this.myRef.current;

Giá trị tham chiếu khác nhau, phụ thuộc vào loại cuả node:

 • Khi thuộc tính ref được sử dụng trong HTML element, ref sẽ nhận DOM element bên dưới làm thuộc tính current của nó.
 • Khi thuộc tính ref được sử dụng trong class component tùy chỉnh, ref sẽ nhận instance của component làm thuộc tính current của nó.
 • Bạn không thể sử dụng thuộc tính ref trong function components vì nó không có instances.

Các ví dụ dưới đây chứng minh sự khác biệt:

Thêm Ref vào một DOM Element

Đoạn code sử dụng ref để lưu trữ một tham chiếu đến một DOM node:

class CustomTextInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  // Tạo ra một ref để lưu textInput DOM element
  this.textInput = React.createRef();  this.focusTextInput = this.focusTextInput.bind(this);
 }

 focusTextInput() {
  // Explicitly focus the text input using the raw DOM API
  // Note: Chúng ra truy cập đến "current" để lấy DOM node
  this.textInput.current.focus(); }

 render() {
  // Nói với React chúng ta muốn liên kết tới <input> ref
  // Với `textInput` chúng ta đã tạo ở constructor
  return (
   <div>
    <input
     type="text"
     ref={this.textInput} />    <input
     type="button"
     value="Focus the text input"
     onClick={this.focusTextInput}
    />
   </div>
  );
 }
}

React sẽ gắn current cho DOM element khi component mounts, và gắn nó trở lại null khi unmounts. ref được cập nhật trước componentDidMount hoặc componentDidUpdate.

Thêm Ref vào Class Component

Nếu chúng ta muốn wrap CustomTextInput bên trên để nó được click ngay sau khi mounting, chúng ta có thể sử dụng một ref để có quyền truy cập vào input, tùy chỉnh và gọi phương thức focusTextInput của nó theo cách thủ công:

class AutoFocusTextInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.textInput = React.createRef(); }

 componentDidMount() {
  this.textInput.current.focusTextInput(); }

 render() {
  return (
   <CustomTextInput ref={this.textInput} />  );
 }
}

Chú ý nó chỉ hoạt động nếu CustomTextInput được khai báo dưới dạng class:

class CustomTextInput extends React.Component { // ...
}

Refs và Function Components

Mặc định, bạn không thể sử dụng thuộc tính ref trong function components vì nó không có instances:

function MyFunctionComponent() { return <input />;
}

class Parent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.textInput = React.createRef(); }
 render() {
  // Nó sẽ không thực hiện được
  return (
   <MyFunctionComponent ref={this.textInput} />  );
 }
}

Nếu bạn muốn cho phép mọi người sử dụng ref từ function component của bạn, bạn có thể dùng forwardRef (có thể kết hợp với useImperativeHandle), hoặc bạn có thể chuyển đổi component thành class.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thuộc tính ref bên trong function component miễn là bạn tham chiếu đến phần tử DOM hoặc class component:

function CustomTextInput(props) {
 // textInput phải được khai báo ở đây để ref có thể tham chiếu đến nó const textInput = useRef(null); 
 function handleClick() {
  textInput.current.focus(); }

 return (
  <div>
   <input
    type="text"
    ref={textInput} />   <input
    type="button"
    value="Focus the text input"
    onClick={handleClick}
   />
  </div>
 );
}

Hiển thị DOM Refs cho Components cha

Một số ít trường hợp, bạn muốn có quyền truy cập vào DOM node của element con từ component cha. Nhưng chúng tôi không khuyến khích điều đó vì nó sẽ phá hủy tính đóng gói của component, một số ít nó hữu dụng khi trigger focus hoặc xác định kích thước, vị trí của một DOM node con.

Mặc dù bạn có thể thêm ref vào component con, tuy nhiên đây cũng không phải là một ý tưởng tốt, vì cái bạn nhận được chỉ là một component instance chứ không phải là một DOM node. Ý tưởng này cũng sẽ không hoạt động với function components.

Nếu bạn sử dụng React 16.3 hoặc các phiên bản mới hơn, chúng tôi gợi ý bạn sử dụng ref forwarding cho những trường hợp như thế này. Ref forwarding cho phép các component tham gia hiển thị bất kỳ bản tham chiếu nào của component là con của nó. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết thông qua các ví dụ cách component cha hiển thị DOM node con của nó tại ref forwarding documentation.

Nếu bạn sử dụng React 16.2 hoặc các phiên bản thấp hơn, hoặc nếu bạn cần sự linh hoạt hơn được cung cấp bởi ref forwarding, bạn có thể sử dụng cách tiếp cận thay thể này và chuyển một tham chiếu dưới dạng tên một prop khác.

Khi có thể, chúng tôi khuyên bạn tránh để lộ các DOM node. Lưu ý rằng cách tiếp cận này yêu cầu bạn thêm một số đoạn code vào component con. Nếu bạn hoàn toàn không kiểm soát được việc triển khai thành phần con, lựa chọn cuối của bạn là sử dụng findDOMNode(), nhưng nó không được khuyến khích và không được chấp nhận trong StrictMode.

Callback Refs

React cũng hỗ trợ một cách set refs khác gọi là “callback refs”, giúp kiểm soát tốt hơn khi set và unset ref.

Thay vì chuyển thuộc tính ref được tạo từ createRef(), bạn chuyển nó thành một function. Function này sẽ nhận vào một React component instance hoặc HTML DOM element như một argument của nó, có thể được lưu trữ và truy cập ở một nơi khác.

Ví dụ dưới đây thực hiện việc sử dụng một ref callback để lưu trữ tham chiếu tới một DOM node trong một thuộc tính instance.

class CustomTextInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);

  this.textInput = null;
  this.setTextInputRef = element => {   this.textInput = element;  };
  this.focusTextInput = () => {   // Focus the text input using the raw DOM API   if (this.textInput) this.textInput.focus();  }; }

 componentDidMount() {
  // autofocus the input on mount
  this.focusTextInput(); }

 render() {
  // Use the `ref` callback to store a reference to the text input DOM
  // element in an instance field (for example, this.textInput).
  return (
   <div>
    <input
     type="text"
     ref={this.setTextInputRef}    />
    <input
     type="button"
     value="Focus the text input"
     onClick={this.focusTextInput}    />
   </div>
  );
 }
}

React sẽ gọi ref callback với DOM element khi component mounts, và gọi null khi component unmounts. Refs đảm bảo được cập nhật trước khi componentDidMount hoặc componentDidUpdate khởi chạy.

Bạn có thể chuyển callback refs giữa những component giống như các đối tượng tham chiếu được tạo bởi React.createRef().

function CustomTextInput(props) {
 return (
  <div>
   <input ref={props.inputRef} />  </div>
 );
}

class Parent extends React.Component {
 render() {
  return (
   <CustomTextInput
    inputRef={el => this.inputElement = el}   />
  );
 }
}

Trong ví dụ trên, Parent sẽ chuyển ref callback dưới dạng một inputRef prop tới CustomTextInput, và CustomTextInput chuyển một function tương tự như một thuộc tính ref tới <input>. Lúc đó this.inputElementParent sẽ set DOM node tương ứng với <input> element trong CustomTextInput.

API lỗi thời: String Refs

Nếu bạn đã làm việc với React trước đây, bạn có thể quen thuộc với một API cũ hơn trong đó thuộc tính ref là một String, như "textInput", và DOM node được truy cập bằng this.refs.textInput. Chúng tôi khuyên bạn nên tránh sử dụng nó vì string refs có một vài vấn đề, liên quan đến kế thừa, và có khả năng bị xóa trong các bản phát hành tiếp theo..

Lưu ý

Nếu hiên tại bạn đang sử dụng this.refs.textInput để truy cập đến refs, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng callback pattern hoặc createRef API để thay thế.

Cảnh báo với callback refs

Nếu ref callback được định nghĩa như một inline function, nó sẽ được gọi 2 lần khi cập nhật, lần thứ 1 có giá trị là null và lần thứ 2 là DOM element. Điều này xảy ra bởi vì một instance của function được tạo ra sau mỗi lần render, React cần phải xóa những ref cũ và set up một cái mới. Bạn có thể tránh điều này bằng cách định nghĩa ref callback như một method trên class, nhưng nó cũng không quan trọng trong hầu hết các trường hợp.

Trang này có hữu ích không?Sửa trang này