We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Strict Mode

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

StrictMode là một công cụ để làm nổi bật các vấn đề tiềm ẩn trong một ứng dụng. Giống như Fragment, StrictMode không render bất kỳ giao diện nào. Nó kích hoạt các kiểm tra mở rộng và cảnh báo bổ sung cho các component con.

Ghi chú:

Các kiểm tra StrictMode chỉ thực hiện trong môi trường phát triển; chúng không ảnh hưởng đến quá trình build production.

Bạn có thể bật chế độ StrictMode cho bất kỳ phần nào trong ứng dụng của mình. Ví dụ :

import React from 'react';

function ExampleApplication() {
 return (
  <div>
   <Header />
   <React.StrictMode>    <div>
     <ComponentOne />
     <ComponentTwo />
    </div>
   </React.StrictMode>   <Footer />
  </div>
 );
}

Trong ví dụ trên, các kiểm tra StrictMode không chạy trên component HeaderFooter. Tuy nhiên, ComponentOneComponentTwo, cũng như tất cả các component con sẽ có các kiểm tra.

StrictMode hiện tại hỗ trợ:

Chức năng bổ sung sẽ được thêm vào với các bản phát hành React trong tương lai.

Xác định các lifecycle không an toàn

Như đã giải thích trong bài viết này, một số phương thức lifecycle cũ không an toàn để sử dụng trong ứng dụng React bất đồng bộ. Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn sử dụng thư viện của bên thứ ba, có thể khó đảm bảo rằng những lifecycle này không được sử dụng. May mắn, chế độ StrictMode có thể giúp giải quyết vấn đề này!

Khi chế độ StrictMode được bật, React biên dịch danh sách tất cả các component bằng cách sử dụng các lifecycle không an toàn, và ghi lại một thông báo cảnh báo với thông tin về các component này, như sau:

strict mode unsafe lifecycles warning

Giải quyết các vấn đề được xác định bởi StrictMode bây giờ sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tận dụng render đồng thời trong các phiên bản tương lai của React.

Cảnh báo về việc sử dụng API tham chiếu chuỗi kiểu cũ

Trước đây, React đã cung cấp hai cách để quản lý các tham chiếu: API tham chiếu chuỗi kiểu cũ và API gọi lại. Mặc dù API tham chiếu chuỗi thuận tiện hơn trong cả hai, nhưng nó có một số nhược điểm và vì vậy khuyến nghị chính thức của chúng tôi là sử dụng biểu mẫu gọi lại để thay thế.

React 16.3 đã thêm một tùy chọn thứ ba mang lại sự tiện lợi của một chuỗi tham chiếu mà không có bất kỳ nhược điểm nào:

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);

  this.inputRef = React.createRef(); }

 render() {
  return <input type="text" ref={this.inputRef} />; }

 componentDidMount() {
  this.inputRef.current.focus(); }
}

Vì các đối tượng tham chiếu được đưa vào để thay thế cho các tham chiếu chuỗi, StrictMode sẽ hiện cảnh báo về việc sử dụng các tham chiếu chuỗi.

Ghi chú:

Các tham chiếu callback sẽ tiếp tục được hỗ trợ ngoài createRef API mới.

Bạn không cần phải thay thế các tham chiếu callback trong các components của bạn. Chúng linh hoạt hơn một chút, vì vậy chúng sẽ vẫn là một tính năng nâng cao.

Tìm hiểu thêm về API createRef mới tại đây.

Cảnh báo về việc sử dụng findDOMNode không còn dùng nữa

React được sử dụng để hỗ trợ findDOMNode tìm kiếm trên cây cho một nút DOM đã xác định phiên bản lớp. Thông thường, bạn không cần điều này bởi vì bạn có thể [đính kèm một tham chiếu trực tiếp vào một nút DOM] (/docs/refs-and-the-dom.html#creating-refs).

findDOMNode cũng có thể được sử dụng trên class components nhưng điều này đã phá vỡ mức trừu tượng bằng cách cho phép lớp cha yêu cầu một số lớp con nhất định được render. Nó tạo ra một nguy cơ tái cấu trúc nơi bạn không thể thay đổi chi tiết triển khai của một component bởi vì một lớp cha có thể đang truy cập vào nút DOM của nó. findDOMNode chỉ trả về thành phần con đầu tiên, nhưng với việc sử dụng Fragments, một component có thể render nhiều nút DOM. findDOMNode là API đọc một lần. Nó chỉ cho bạn câu trả lời khi bạn yêu cầu nó. Nếu một component con hiển thị một nút khác, không có cách nào để xử lý thay đổi này. Do đó, findDOMNode chỉ hoạt động nếu các component luôn trả về một nút DOM duy nhất không bao giờ thay đổi.

Thay vào đó, bạn có thể làm cho điều này rõ ràng bằng cách chuyển một tham chiếu đến component tùy chỉnh của bạn và chuyển nó cùng với DOM bằng cách sử dụng chuyển tiếp tham chiếu.

Bạn cũng có thể thêm một lớp bọc nút DOM trong component và đính kèm một tham chiếu trực tiếp đến nó.

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.wrapper = React.createRef(); }
 render() {
  return <div ref={this.wrapper}>{this.props.children}</div>; }
}

Ghi chú:

Trong CSS, thuộc tính display: contents có thể được sử dụng nếu bạn không muốn một nút thành một phần của layout.

Phát hiện side-effects không mong muốn

Về mặt khái niệm, React hoạt động theo hai giai đoạn:

 • Giai đoạn render xác định thay đổi nào cần được thực hiện. Ví dụ: DOM. Trong giai đoạn này, React gọi render và sau đó so sánh kết quả với lần render trước đó.
 • Giai đoạn commit là khi React áp dụng bất kỳ thay đổi nào. (Trong trường hợp của React DOM, đây là khi React chèn, cập nhật và loại bỏ các nút DOM .) React cũng sẽ gọi các lifecycles như componentDidMountcomponentDidUpdate trong giai đoạn này.

Giai đoạn commit thường rất nhanh, nhưng render có thể chậm. Vì lý do này, chế độ concurrent (chưa được bật theo mặc định) chia nhỏ công việc render thành nhiều mảnh, tạm dừng và tiếp tục công việc để tránh chặn trình duyệt. Điều này có nghĩa là React sẽ gọi các lifecycle của giai đoạn render nhiều lần trước khi commit, hoặc nó có thể gọi chúng mà không thực hiện commit (do một lỗi hoặc sự gián đoạn có mức độ ưu tiên cao hơn).

Các lifecycle trong giai đoạn render bao gồm những phương thức sau:

 • constructor
 • componentWillMount (hoặc UNSAFE_componentWillMount)
 • componentWillReceiveProps (hoặc UNSAFE_componentWillReceiveProps)
 • componentWillUpdate (hoặcor UNSAFE_componentWillUpdate)
 • getDerivedStateFromProps
 • shouldComponentUpdate
 • render
 • setState hàm cập nhật (tham số đầu tiên)

Vì các phương thức trên có thể được gọi nhiều lần, điều quan trọng là nó không chứa side-effects. Bỏ qua quy tắc này có thể dẫn đến nhiều vấn đề, bao gồm rò rỉ bộ nhớ và trạng thái ứng dụng không hợp lệ. Thật không may, có thể khó phát hiện những vấn đề này vì chúng thường có thể không xác định.

StrictMode không thể tự phát hiện các side-effect cho bạn, nhưng nó có thể giúp bạn phát hiện chúng bằng cách làm cho chúng dễ xác định hơn một chút. Điều này được thực hiện bằng cách cố ý gọi kép các hàm sau:

 • Các phương thức constructor, render, and shouldComponentUpdate trong class component
 • Phương thức tĩnh getDerivedStateFromProps trong class component
 • Phần thân của function component
 • Hàm cập nhật state (tham số đầu tiên của setState)
 • Các hàm được chuyển vào useState, useMemo, hoặc useReducer

Ghi chú:

Điều này chỉ áp dụng cho chế độ development. Lifecycles sẽ không được gọi kép trong chế độ production.

Ví dụ, hãy xem xét đoạn mã sau:

class TopLevelRoute extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);

  SharedApplicationState.recordEvent('ExampleComponent');
 }
}

Thoạt nhìn, đoạn mã này có vẻ không có vấn đề. Nhưng nếu SharedApplicationState.recordEvent không phải là idempotent, thì việc khởi tạo thành phần này nhiều lần có thể dẫn đến trạng thái ứng dụng không hợp lệ. Loại lỗi tinh vi này có thể không biểu hiện trong quá trình phát triển hoặc nó có thể hoạt động không nhất quán và do đó bị bỏ qua.

Bằng các phương thức gọi kép có chủ ý như hàm tạo của component, chế độ StrictMode làm cho các mẫu như thế này dễ phát hiện hơn.

Ghi chú:

Bắt đầu từ React 17, React tự động sửa đổi các phương thức trong console như console.log() để tắt logs trong lần gọi thứ hai đến các hàm lifecycle. Tuy nhiên, nó có thể gây ra hành vi không mong muốn trong một số trường hợp nhất định có thể sử dụng giải pháp thay thế.

Phát hiện Context API cũ

Context API cũ dễ xảy ra lỗi và sẽ bị xóa trong phiên bản chính thức tương lai. Nó vẫn hoạt động cho tất cả các bản phát hành 16.x nhưng sẽ hiển thị thông báo cảnh báo này ở chế độ StrictMode:

warn legacy context in strict mode

Đọc tài liệu Context API mới để giúp chuyển sang phiên bản mới.

Ensuring reusable state

In the future, we’d like to add a feature that allows React to add and remove sections of the UI while preserving state. For example, when a user tabs away from a screen and back, React should be able to immediately show the previous screen. To do this, React will support remounting trees using the same component state used before unmounting.

This feature will give React better performance out-of-the-box, but requires components to be resilient to effects being mounted and destroyed multiple times. Most effects will work without any changes, but some effects do not properly clean up subscriptions in the destroy callback, or implicitly assume they are only mounted or destroyed once.

To help surface these issues, React 18 introduces a new development-only check to Strict Mode. This new check will automatically unmount and remount every component, whenever a component mounts for the first time, restoring the previous state on the second mount.

To demonstrate the development behavior you’ll see in Strict Mode with this feature, consider what happens when React mounts a new component. Without this change, when a component mounts, React creates the effects:

* React mounts the component.
 * Layout effects are created.
 * Effects are created.

With Strict Mode starting in React 18, whenever a component mounts in development, React will simulate immediately unmounting and remounting the component:

* React mounts the component.
  * Layout effects are created.
  * Effects are created.
* React simulates effects being destroyed on a mounted component.
  * Layout effects are destroyed.
  * Effects are destroyed.
* React simulates effects being re-created on a mounted component.
  * Layout effects are created
  * Effect setup code runs

On the second mount, React will restore the state from the first mount. This feature simulates user behavior such as a user tabbing away from a screen and back, ensuring that code will properly handle state restoration.

When the component unmounts, effects are destroyed as normal:

* React unmounts the component.
 * Layout effects are destroyed.
 * Effects are destroyed.

Unmounting and remounting includes:

 • componentDidMount
 • componentWillUnmount
 • useEffect
 • useLayoutEffect
 • useInsertionEffect

Note:

This only applies to development mode, production behavior is unchanged.

For help supporting common issues, see:

Trang này có hữu ích không?Sửa trang này